Varför handla med CFD? 8 fördelar med CFD trading – Lektion 2

CFD trading har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Intresset är stort exempelvis bland privata placerare för att lära sig mer om varför man ska handla med CFD.

När du läst klart denna artikel så kommer du med största sannolikhet ha en bättre uppfattning om fördelarna med CFD trading.

Varför handla med CFD?

Det finns en mängd anledningar som gör CFD som gör det till ett relevant, spännande och versatilt alternativ för trading.

Jämfört med traditionella handelsinstrument så har CFD ett antal unika fördelar, varav vi i denna artikel kommer att fokusera på sju av dem:

  • Enkelt att ta både långa och korta positioner
  • Stort utbud tillgångar och marknader
  • Direkta avslut och hög likviditet
  • Tydlig prissättning
  • Riskspridning och potential till stora vinster
  • Fördelaktigt alternativ för hedging
  • Bra handelsverktyg för daytrading och swingtrading
  • Ingen urgröpningseffekt

Enkelt att ta långa och korta positioner

Inom CFD handel kan man lika enkelt kan ta en lång som kort position – båda positionerna ingås på ett lika snabbt.

Den som tror på en positiv utveckling i en underliggande tillgång positionerar sig i en lång position som även kallas för en köp-position. Den som tror på en nedgång i en underliggande tillgång tar en kort position, som även går under namnet sälj-position.

Det är just enkelheten och möjligheten att positionera sig för både bull/hausse och bear/baisse som gör CFD handel till ett så populärt och fördelsaktigt alternativ.

Detta eftersom det råder brist på finansprodukter och underliggande tillgångar som man kan ta en kort position i. Detta är problematiskt när marknaderna utvecklar sig negativt eller om du har en negativ marknadssyn och vill spekulera i nedgång

I samma anda är CFD-kontrakt ett populärt alternativ till aktieblankning då det kan vara svårt att hitta en aktieägare som är villig att låna ut den eftersökta aktien.

Därtill finnas även andra svårigheter som gör det svårt att få aktieblankningsstrategin att fungera ur ett rent praktiskt perspektiv.

Med CFD-kontrakt kan man istället enkelt och snabbt ta en kort position i den aktie som man tror kommer att falla i värde.

Utbud

Utbudet av underliggande tillgångar som finns tillgängliga för CFD handel är mycket större än vad som erbjuds hos traditionella nätmäklare och banker.

Detta medför en enorm fördel för placerare då det ökar ens valmöjligheter.

Det finns framförallt två anledningar till detta att just CFD handel erbjuder en stor mängd av underliggande tillgångar att spekulera i.

  1. Då det inte sker någon leverans av den underliggande tillgången krävs ingen infrastruktur för att förmedla tillgångarna.
  2. Eftersom CFD mäklare ställer ut kontrakten och innebär detta att all handel sker direkt med mäklaren i fråga. Därför är varken ubudet eller handelsvolymer begränsad till utbud och efterfrågan av det underliggande handelsobjektet. Mer om direkta avslut nedan.

Sammanfattningsvis innebär detta att det i princip är möjlighet att spekulera i vilken underliggande tillgång som helst.

Detta är en fördelaktiga egenskap som CFD mäklare tagit vara på och det har resulterat i ett enormt stort utbud av underliggande tillgångar för placerare att handla med – allt ifrån aktier, valutor, kryptovalutor, till ETF:er och råvaror.

Direkta avslut och hög likviditet

I CFD handel är det alltså CFD mäklaren som ställer ut kontrakten. Alla avslut görs direkt mot mäklaren.

Man är alltså inte beroende av någon annan motpart och dess vilja att köpa eller sälja CFD kontrakt.

Det är mäklaren som förpliktigar sig att genomföra omdelbara avslut. Kontentan av detta är att CFD är en produkt med hög likviditet.

Tydlig prissättning

En stor fördel med CFD är dess tydliga prissättning.

CFD-kontrakt ingås till samma pris som den underliggande tillgången och kontraktets värdeutveckling speglar utvecklingen av den underliggande tillgången.

Prissättningen är alltså tydlig och enkel att förstå vilket inte kan sägas om andra derivatinstrument.

Prissättningen för köp-och säljoptioner exemplifierar dettta då prissättningsanalyser ofta baseras på komplicerade formler som Black Scholes och de olika så kallade grekerna som påverkar optionens pris.

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Riskspridning och potential till stora vinster

Hävstångseffekten gör det möjligt att sprida riskerna.

Med hjälp av hävstången som fungerar som ett automatiskt lån från mäklaren, kan placerare ta flera postitioner i olika kontrakt istället för att investera hela kapitalet i en direktinvestering. Läs mer om hävstång genom att klicka här.

Jämfört med en direktinvestering i en underliggande tillgång kan man genom CFD trading göra flera gånger så stora vinster. Detta tack vare att CFD-kontrakt handlas på marginalen och hävstångseffekten.

Sammantaget ger CFD större möjligheter att påverka den förväntade avkastningen genom att variera risken, och omvänt.

Hedging – Skydda ens aktieexponering mot nedgång

Som tidigare nämnts är möjligheten att enkelt och snabbt gå kort en fördel med CFD trading och resulterat i att det är ett bra hedgeinstrument.

Utöver det är CFD ett väldigt likvidt instrument tack vare möjigheten till omdelbara avslut. Faktumet att CFD-kontrakt handlas på marginalen är sist men inte minst en viktig anledning till att CFD är ett bra hedgeinstrument.

Vi exemplifierar fördelen med CFD som  hedge som CFD trading erbjuder:

En investerare vill hedga sin existerande aktieposition kan göra detta genom att ingå i en kort position genom ett CFD-kontrakt med aktien som underliggande tillgång. Tack vare hävstången kan detta göras med ett relativt litet kapital.

Ägaren uppnår därmed en hedge av sin större position i aktien med långt mindre kapital och säkrar sig därmed mot en eventuell negativ avkastning i sitt aktieinnehavet om aktien skulle utveckla sig negativ utveckling. Fölusten i aktieinnehavet kompenseras genom att värdet på CFD-kontraket ökar i värde.

Det är inte bara ens aktieexponering som kan skyddas. Även andra tillgångar kan hedgas mot en nedgång med hjälp av korta CFD positioner.

Ett bra instrument för daytrading och swingtrading

Kombinationen av ett stort utbud och direkta avslut med hög likviditet som följd, är två viktiga fördelar med CFD-kontrakt som bidrar till att göra CFD till ett mycket passande instrument för daytrading och swingtrading. Men det finns fler.

Möjligheten att utnyttja hävstång öppnar dörren för positionering i flera olika tillgångar med ett begränsat kapital – vilket resulterar i riskspridning.

Tack vare hävstångseffekten innebär små kursförändringar hos en tillgång att stora svängningar sker när samma tillgång handlas som underliggande med CFD-kontrakt. Detta är en av de främsta anledningarna till att CFD trading är populärt bland day- och swingtraders.

Slutligen är finansieringskostnader nästintill obefintliga om CFD-kontrakt avlutas samma dag som de ingåtts.

Ingen urgröpningseffekt

CFD-kontrakt som erbjuds till privata placerare har har ingen bestämd löptid, vilket innebär att kontrakten aldrig löper ut.

Därför minskar inte CFD inte i värde med tiden till skillnad från andra derivat som optioner.

Sammanfattning – 8 fördelar med CFD trading

Ovan har vi gått igenom 8 fördelar med CFD trading. Dessa fördelar ligger till grund för derivatinstrumentets versitalitet och relevans för både professionella investerare, småsparare,  daytraders och swingtraders.

Möjligheten att positionera sig för en uppgång eller nedgång genom korta eller långa positioner gör derivatinstrumentet mångsidigt och möjliggör investerare att hedga sina traditionella innehav mot en förvänatad negativ utveckling av tillgången.

Det stora utbudet av tillgångar från världens marknader och omdelbara avslut gör CFD-kontrakt till ett spännande och likvidt alternativ till andra finansprodukter.

Tack vare att det är kontrakt som handlas och inte tillgångar är utbudet enormt.

Idag är det alltså möjligt att spekulera i mängd tillgångar från världens alla hörn – något som bara några år sedan var otänkbart, något som är en klar fördel med CFD handel i jämförelse med andra typer av finansprodukter.

Prissättningen är annan fördel då den är tydlig och enkel. Priset på CFD- kontrakt reflekterar priset på den underliggande tillgången – något som gör CFD trading överskådlig.

Men handel med CFD-kontrakt grundar sig inte bara på möjgliheten att ta långa och korta positioner, ett enormt utbud, hög likviditet och tydlig prissättning.

Hävstångsmekanismen i produkten skapar förutsättningar för att investera endast en bråkdel av kontraktets värde.

Detta kan resultera i en kraftig värdeförändring av det egna investeringskapitalet. Avkastningen blir i relation till det investerade kapitalet mycket större med CFDs än i en direktinvestering.

Sammantaget bidrar de ovannämnda fördelarna till att göra CFD-kontrakt till ett mycket relevant handelsinstrument och det är en av anledningarna till att handel med CFD-kontrakt ökat i popularitet.

Är du intresserad av att få en förstahandsupplevelse med CFD trading? Alla våra rekommenderade CFD mäklare erbjuder gratis demo-konton.

Skilling - Bästa Mäklaren 2024 – BankID och Swish – Svensk kundtjänst - Klicka här för att läsa mer
IG Europe - Världens största CFD mäklare – Mer än 17 000 tillgångar – Erbjuder även Optioner och Turbowarranter - Besök IG

Share